Privatlivspolitik/personoplysninger

 

Dataansvarlig: psykolog Lene Holm Kragh, Ishøj Nørregade 17, 6 sal, 2635 Ishøj

Tlf.nr: 52112204

CVR:    29952393

Mail: LeneKragh@protonmial.com

Dine rettigheder og oplysningspligt:

Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse-, sletning- og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet mig).

Tavshedspligt:

Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne. 

Journalpligt:

Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og det vi taler om. 

 1. Hvilke oplysninger: jeg noterer oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold. Formålet er, at give dig en relevant behandling. Jeg kan modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, fx din læge eller sundhedsforsikring. Jeg sender med dit samtykke, de nødvendige oplysninger til betalere, hvis nogen (fx sygeforsikring Danmark, forsikringsselskab, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist. 
   
 2. Oplysningspligt og underretningspligt: Hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis jeg er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling, har jeg pligt til at underrette kommunen.
   
 3. Hvor længe opbevares oplysninger? – personoplysninger opbevares i journaler i 5 år efter sagens afslutning og tilintetgøres herefter.  Din journal bliver opbevaret i et sikret  elektronisk journalsystem, der ligger hos databehandler. Denne har jeg en databehandleraftale med. 
   
 4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne: Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Jeg må ikke slette i en journal. Hvis der er noget forkert, kan der tilføjes en rettelse. 
   
 5. Klage: Du har retten til at klage til Datatilsynet.

Love og regler

Journaler

Autorisationslovens kap. 6, og journalbekendtgørelsen (bkg. Nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). 

Samtykke til registrering af data

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og 7). 

Pligt til at underrette om fare

Sundhedslovens § 153